Kế toán muốn đối với PP đích danh, khi lập phiếu xuất kho từ tiện ích Lập từ chứng từ mua hàng qua kho thì coi như xuất từ chứng từ mua hàng đó, không phải chọn chứng trừ đối trừ lần nữa

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn đối với PP đích danh, khi lập phiếu xuất kho từ tiện ích Lập từ chứng từ mua hàng qua kho thì coi như xuất từ chứng từ mua hàng đó, không phải chọn chứng trừ đối trừ lần nữa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại với đơn vị tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh, khi lập phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho kế toán vẫn phải chọn lại đơn giá xuất cho từng dòng phát sinh, mất nhiều thời gian nhập liệu.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, khi lập phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho chương trình sẽ tự cập nhật đơn giá xuất từ chứng từ mua hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Kho, thêm Phiếu xuất kho:

87508_1

Giao diện chọn chứng từ mua hàng:

87508_4

Sau khi chọn xong các chứng từ mua hàng thì mã hàng , tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền sẽ được cập nhật trên Phiếu xuất kho:

87508_3