Giám đốc và kế toán muốn thông tin sản phẩm trên báo cáo, chứng từ (chữ MISA SME.NET) hiển thị cỡ chữ nhỏ hơn và mờ đi để các bên liên quan như KH, NCC không chú ý, thắc mắc thông tin này

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Giám đốc và kế toán muốn thông tin sản phẩm trên báo cáo, chứng từ (chữ MISA SME.NET) hiển thị cỡ chữ nhỏ hơn và mờ đi để các bên liên quan như KH, NCC không chú ý, thắc mắc thông tin này

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại khi in các báo cáo chứng từ trên phần mềm thì tên sản phẩm MISA SME.NET đang hiển thị khá to và rõ ở góc dưới bên trái, nhiều khách hàng không muốn hiển thị thông tin này.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, thông tin sản phẩm sẽ được in với cỡ chữ nhỏ hơn (cỡ 5) và mờ đi để không ảnh hưởng báo cáo chứng từ in ra.

Ví dụ

Khi in phiếu thu tiền mặt mẫu A5, mẫu hiển thị như sau:

102792_1

Tương tự với các loại báo cáo, chứng từ khác của phần mềm.