Lập chứng từ mua hàng, kế toán muốn tùy chọn lấy giá mua theo giá cố định hay lấy giá mua gần nhất theo NCC hoặc không tự lấy đơn giá mua lên chứng từ để việc nhập liệu được nhanh chóng, tránh sai sót

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Lập chứng từ mua hàng, kế toán muốn tùy chọn lấy giá mua theo giá cố định hay lấy giá mua gần nhất theo NCC hoặc không tự lấy đơn giá mua lên chứng từ để việc nhập liệu được nhanh chóng, tránh sai sót

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, khi kế toán nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm thì đơn giá mua sẽ được tư động cập nhật vào Danh mục vật tư hàng hóa.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, phần mềm sẽ bổ sung trên danh mục VTHH đơn giá mua cố định để kế toán nhập liệu, đơn giá này sẽ không tự cập nhật theo đơn giá mua gần nhất.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa, khai báo mới hoặc sửa mã hàng cũ đã khai báo:

95884_3

Chương trình luôn cập nhật đơn giá mua gần nhất nhập liệu trên chứng từ vào Đơn giá mua gần nhất trên Danh mục VTHH, không cập nhật vào đơn giá mua cố định .

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa: Bổ sung thêm Tùy chọn lấy đơn giá mua vật tư hàng hóa.

95884_2

1.Nếu chọn Lấy đơn giá mua cố định trong danh mục thì khi lập chứng từ Đơn mua hàng, Mua hàng, Mua dịch vụ, Nhập kho: Đơn giá lấy theo đơn giá mua cố định, tương ứng với loại tiền và đơn vị tính (áp dụng chung cho toàn bộ NCC).

2.Nếu chọn Lấy đơn giá mua gần nhất trong danh mục thì khi lập chứng từ Đơn mua hàng, Mua hàng, Mua dịch vụ, Nhập kho: Đơn giá lấy theo đơn giá mua gần nhất, tương ứng với loại tiền và đơn vị tính (áp dụng chung cho toàn bộ NCC).

3.Nếu chọn Lấy theo đơn giá mua gần nhất của nhà cung cấp thì khi lập chứng từ Đơn mua hàng, Mua hàng, Mua dịch vụ, Nhập kho: Đơn giá lấy theo đơn giá mua gần nhất của NCC, tương ứng với loại tiền và đơn vị tính.

4.Nếu chọn Không ngầm định đơn giá mua thì khi lập chứng từ Đơn mua hàng, Mua hàng, Mua dịch vụ, Nhập kho: Đơn giá sẽ bỏ trống.