Kế toán mong muốn với hàng hóa khai báo tính chất "chỉ là diễn giải" thì phần mềm tự động mặc định số lượng bằng 0 khi lập chứng từ chứng từ để tránh trường hợp kế toán in nhầm lên hóa đơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán mong muốn với hàng hóa khai báo tính chất "chỉ là diễn giải" thì phần mềm tự động mặc định số lượng bằng 0 khi lập chứng từ chứng từ để tránh trường hợp kế toán in nhầm lên hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, khi nhập liệu hóa đơn bán hàng, để có thể in thêm 1 số nội dung trên hóa đơn, kế toán sử dụng mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải. Tuy nhiên khi chọn đến mặt hàng này, chương trình đang mặc định số lượng là 1, nếu kế toán không sửa lại thành 0 thì khi in hóa đơn sẽ vẫn để số lượng 1.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập liệu trên các chứng từ cho phép chọn mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giản (ví dụ: mua hàng, bán hàng, mua dịch vụ...), khi kế toán chọn đến mặt hàng này, chương trình sẽ ngầm định số lượng là 0, có thể sửa nhập lại số lượng khác.

Cách thực hiện

Kế toán nhập liệu trên giao diện các chứng từ cho phép chọn mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải (ví dụ Chứng từ bán hàng), khi chọn mặt hàng này thì số lượng ngầm định là 0.

101233_2

Khi sửa lại mặt hàng trên chứng từ thì làm theo nguyên tắc sau:

a.Nếu từ mặt hàng không có tính chất chỉ là diễn giải sửa thành mặt hàng có tính chất chỉ là diễn giải thì cập nhật số lượng về 0

b.Nếu từ mặt hàng có tính chất chỉ là diễn giải sửa thành mặt hàng không có tính chất chỉ là diễn giải thì cập nhật số lượng về 1