Khi xem báo cáo tổng hợp xuất kho theo LSX, kế toán muốn hiển thị đúng số lượng NVL đã xuất từ khi bắt đầu lệnh sản xuất đến thời điểm báo cáo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Khi xem báo cáo tổng hợp xuất kho theo LSX, kế toán muốn hiển thị đúng số lượng NVL đã xuất từ khi bắt đầu lệnh sản xuất đến thời điểm báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, nếu kế toán phát sinh Lệnh sản xuất có xuất kho, mua hàng không qua kho thực hiện trên 2 năm (ví dụ 2015 và 2016), sau khi tách riêng dữ liệu kế toán năm 2016 và xem báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất thì chỉ thấy được số đã xuất của năm 2016 mà không thấy được số lượng đã xuất của năm 2015.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất sẽ thể hiện được cả số đã xuất của năm 2016 và lũy kế tổng số lượng đã xuất của lệnh sản xuất đó (bao gồm số năm 2015).

Cách thực hiện

Lập 1 Lệnh sản xuất có phát sinh xuất kho, mua hàng không qua kho thực hiện trên 2 năm (ví dụ 2015 và 2016).

Tách riêng dữ liệu 2016, trên Lệnh sản xuất sẽ hiển thị số đã xuất của năm cũ:

101952_11

Lập phiếu xuất kho cho LSX này trên năm 2016:

101952_12

Vào Báo cáo\Kho, chọn Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất:

101952_13

Sau đó chương trình sẽ hiển thị báo cáo:

101952_14