Khi đang nhập trên tab "Hàng tiền" thực hiện chuyển sang tab "Thuế", kế toán muốn con trỏ chuột ở đúng dòng tương ứng với dòng đang nhập ở tab "hàng tiền" để nhập liệu nhanh chóng, tránh nhầm lẫn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Khi đang nhập trên tab "Hàng tiền" thực hiện chuyển sang tab "Thuế", kế toán muốn con trỏ chuột ở đúng dòng tương ứng với dòng đang nhập ở tab "hàng tiền" để nhập liệu nhanh chóng, tránh nhầm lẫn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện nay, khi kế toán làm việc trên các loại chứng từ có nhiều tab (Mua hàng, bán hàng, kho, quyết toán tạm ứng), đang nhập liệu trên 1 tab mà chuyển qua tab khác thì con trỏ chuột đang ngầm định ớ dòng đầu tiên của chứng từ, muốn nhập liệu vào dòng đang làm phải tìm kiếm mất thời gian và dễ nhầm lẫn (đặc biệt với các chứng từ nhập liệu nhiều dòng).

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép khi lập chứng từ có nhiều tab, đang nhập liệu ở dòng nào thì khi chuyển sang tab khác vẫn giữ nguyên con trỏ chuột ở dòng đó để người dùng tiệp tục nhập liệu.

Ví dụ

Kế toán nhập liệu Chứng từ bán hàng, đang làm việc trên tab Hàng tiền, nhập liệu mặt hàng TIFFY:

101954_3

Khi chuyển sang tab Thuế, con trỏ chuột vẫn giữ nguyên dòng đó:

 

101954_4