Với PP bình quân CK, khi tính giá xuất theo kỳ tính giá năm và khoảng thời gian là năm tài chính kế toán muốn chương trình tính theo đúng năm tài chính để giá xuất kho giống nhau trong cả kỳ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Với PP bình quân CK, khi tính giá xuất theo kỳ tính giá năm và khoảng thời gian là năm tài chính kế toán muốn chương trình tính theo đúng năm tài chính để giá xuất kho giống nhau trong cả kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại khi đơn vị có năm tài chính khác năm dương lịch (ví dụ nhiều hơn 12 tháng, đủ 12 tháng nhưng ngày bắt đầu năm tài chính lại không phải ngày bắt đầu năm dương lịch), khi tính giá xuất kho với phương pháp bình quân cuối kỳ, nếu chọn kỳ tính giá là Năm và để khoảng thời gian là năm tài chính của đơn vị thì chương trình sẽ tính giá xuất kho không đúng.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ cho phép tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, với kỳ tính giá năm theo đúng năm tài chính của đơn vị.

Cách thực hiện

Đơn vị có năm tài chính khác năm dương lịch: nhiều hơn 12 tháng.

102793_1

Khi vào Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho:

102793_2

Sau khi thực hiện tính giá xong thì chương trình sẽ tính 1 giá xuất kho thống nhất cho cả năm tài chính từ 01/10/2015 đến 31/12/2016.

Tương tự với năm tài chính khác năm dương lịch: đủ 12 tháng nhưng ngày bắt đầu năm tài chính lại không phải ngày bắt đầu năm dương lịch (ví dụ: năm tài chính 2015 bắt đầu từ 01/04/2015 đến 31/03/2016).