Khi tạo dữ liệu kế toán trong trường hợp thư mục chứa tệp dữ liệu có thuộc tính nén thì chương trình thông báo để người dùng biết, link đến help để bỏ thuộc tính nén

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26.1 >

Khi tạo dữ liệu kế toán trong trường hợp thư mục chứa tệp dữ liệu có thuộc tính nén thì chương trình thông báo để người dùng biết, link đến help để bỏ thuộc tính nén

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26.1, trên MISA SME.NET 2015, khi tạo mới dữ liệu kế toán, tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước hoặc chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET2012, nếu thư mục lưu trữ dữ liệu có thuộc tính nén thì chương trình sẽ hiển thị thông báo tới người dùng và sẽ có hướng dẫn để bỏ thuộc tính nén.

Cách thực hiện

Thư mục có thuộc tính nén là thư mục có màu xanh và tích chọn "Compress contents to save disk space".

26.1.003

Thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán, tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước hoặc chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 có chọn đường dẫn lưu trữ dữ liệu là thư mục có thuộc tính nén DU LIEU SME2015 thì khi nhấn vào chức năng <<Tiếp theo>> chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

26.1.004

Xem hướng dẫn bỏ thuộc tính nén tại đây.