Khi trả tiền NCC, kế toán muốn xem nhanh trong cùng một ngày hóa đơn thì tổng giá trị phải thanh toán có lớn hơn 20tr không để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện hóa đơn được khấu trừ theo quy định

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Khi trả tiền NCC, kế toán muốn xem nhanh trong cùng một ngày hóa đơn thì tổng giá trị phải thanh toán có lớn hơn 20tr không để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện hóa đơn được khấu trừ theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi trả tiền nhà cung cấp, chương trình cho phép lọc được ngày hóa đơn xem được tổng giá trị hóa đơn trong một ngày để lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp (nếu tổng giá trị hóa đơn lớn hơn 20 triệu thì sẽ thanh toán qua ngân hàng, ngược lại sẽ thanh toán bằng tiền mặt).

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Trả tiền nhà cung cấp:

105148_1

Sau khi trả tiền thì có chứng từ như sau:

105148_4

Mẫu Danh sách chứng từ công nợ nhà cung cấp hiển thị như sau:

105148_3