Kế toán muốn phần mềm cảnh báo và không cho cất chứng từ ghi giảm TSCĐ khi TCSĐ đó đã có trên chứng từ kiểm kê có ngày sau ngày ghi giảm, để không lập nhầm và lấy TSCĐ đã ghi giảm sang kỳ tiếp theo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn phần mềm cảnh báo và không cho cất chứng từ ghi giảm TSCĐ khi TCSĐ đó đã có trên chứng từ kiểm kê có ngày sau ngày ghi giảm, để không lập nhầm và lấy TSCĐ đã ghi giảm sang kỳ tiếp theo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cảnh báo và không cho phép ghi sổ chứng từ ghi giảm TSCĐ khi TSCĐ đó đã có phát sinh chứng từ kiểm kê TSCĐ sau chứng từ ghi giảm giúp kế toán phát hiện đã nhập liệu sai, cần kiểm tra lại chứng từ kiểm kê TSCĐ đó trước khi thực hiện ghi giảm TSCĐ.

Cách thực hiện

Thực hiện kiểm kê tài sản:

103368_1

Thực hiện ghi giảm tài sản:

103368_2