Khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, kế toán muốn lấy được các thông tin thống kê và trường mở rộng từ đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng để không mất công phải nhập lại (VD: công trình, mã thống kê...)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, kế toán muốn lấy được các thông tin thống kê và trường mở rộng từ đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng để không mất công phải nhập lại (VD: công trình, mã thống kê...)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, chương trình cho phép lấy được các thông tin thống kê và trường mở rộng từ đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng để kế toán không mất công phải nhập lại trên chứng từ bán hàng (VD: công trình, mã thống kê...).

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Đơn đặt hàng:

103369_1

Sửa mẫu để hiển thị các cột thông tin thống kê và trường mở rộng:

103369_2

Nhập nội dung các thông tin này trên Đơn đặt hàng:

103369_3

Lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng:

103369_4