Giám đốc tài chính của doanh nghiệp muốn biết được mỗi nhân viên hiện nay đang có những khoản nợ nào và tổng nợ là bao nhiêu để phân tích tình hình công nợ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Giám đốc tài chính của doanh nghiệp muốn biết được mỗi nhân viên hiện nay đang có những khoản nợ nào và tổng nợ là bao nhiêu để phân tích tình hình công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem báo cáo tổng hợp công nợ nhân viên của tất cả các Tài khoản công nợ cùng một lúc để xem được tổng thể từng nhân viên còn nợ bao nhiêu, ở những tài khoản nào.

Cách thực hiện

Xem báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên thống kê theo <<Không chọn>>:

103370_1

Mẫu in ra:

103370_2

Khi sửa mẫu:

103370_3

Mẫu báo cáo sau khi sửa:

103370_4