Kế toán muốn hiển thị thông tin ngày bắt đầu kỳ đối chiếu trên Thông báo công nợ để biết được khoảng thời gian đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng và số dư đầu kỳ là số dư tại thời điểm nào

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn hiển thị thông tin ngày bắt đầu kỳ đối chiếu trên Thông báo công nợ để biết được khoảng thời gian đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng và số dư đầu kỳ là số dư tại thời điểm nào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, mẫu thông báo công nợ sẽ hiển thị được kỳ xem báo cáo từ ngày nào đến ngày nào để biết được số dư đầu kỳ là từ thời điểm nào, các chứng từ phát sinh là trong khoảng thời gian nào.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\ Bán hàng\ Thông báo công nợ:

103361_1

Báo cáo in ra như sau:

103361_3