Đơn vị mong muốn phần mềm ghi lại thao tác sửa Định mức nguyên vật liệu của mã VTHH trong danh mục VTHH nhằm mục đích biết được nhân viên nào sửa và sửa nội dung gì để truy vấn lý do sửa có phù hợp hay không

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Đơn vị mong muốn phần mềm ghi lại thao tác sửa Định mức nguyên vật liệu của mã VTHH trong danh mục VTHH nhằm mục đích biết được nhân viên nào sửa và sửa nội dung gì để truy vấn lý do sửa có phù hợp hay không

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép lưu vào nhật ký truy cập thao tác sửa Đơn vị chuyển đổi, Định mức nguyên vật liệu và Mã quy cách của thành phẩm giúp kế toán trưởng kiểm soát được ai sửa nội dung gì trong định mức, có phù hợp hay không.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\ Vật tư hàng hóa, mã hàng AO SO MI đang được khai báo như sau:

101951_1

Người dùng nthuong sửa lại như sau:

101951_2

Nhật ký truy cập ghi nhận như sau:

101951_3

Tương tự như khi sửa Đơn vị chuyển đổi, Mã quy cách.