Khi nhập khẩu chứng từ mua hàng nhập kho từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được thông tin đơn vị để xem được các báo cáo thống kê theo đơn vị

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Khi nhập khẩu chứng từ mua hàng nhập kho từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được thông tin đơn vị để xem được các báo cáo thống kê theo đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu chứng từ mua hàng, mua dịch vụ từ Excel, cho phép nhập khẩu được các thông tin thống kê như Đơn vị, đối tượng THCP..., trường mở rộng từ Excel vào phần mềm để không mất công phải vào phần mềm để nhập bổ sung các thông tin này cho từng chứng từ mua hàng đã nhập khẩu vào.

Cách thực hiện

Vào Tệp\ Nhập khẩu từ Excel:

101043_1

Trên tệp excel mẫu, nếu kế toán muốn nhập khẩu các thông tin Trường mở rộng thì tự thêm cột excel và nhập giá trị vào:

101043_9

Trước khi nhập khẩu excel, kế toán vào chứng từ chi tiết, sửa mẫu để hiển thị các trường muốn nhập khẩu:

101043_5

Với các trường mở rộng của tab Thông tin bổ sung kế toán có thể chọn được kiểu dữ liệu:

101043_4

oVới Kiểu tích chọn: nếu chọn kiểu này thì trên file excel khai báo 1 là có tích, 0 là không tích chọn.

oVới Kiểu danh sách: sau khi kế toán chọn kiểu này thì nhấn F3 để nhập danh sách các giá trị:

101043_6

oVới Kiểu ngày tháng: khi nhập khẩu từ excel vào chương trình luôn mặc định về dạng dd/mm/yyyy.

oVới các kiểu định dạng còn lại (khác kiểu chữ): lấy theo định dạng số trong Hệ thống\ Tùy chọn\ Định dạng số của chương trình.

Ví dụ:

Chọn định dạng cho trường mở rộng là Kiểu số tiền quy đổi.

Trong Hệ thống\ Tùy chọn\ Định dạng số: thiết lập định dạng cho Tiền quy đổi là 2 (chữ số phần thập phân).

Trên file excel nhập giá trị là 1,235.

Khi nhập khẩu vào phần mềm sẽ lên giá trị 1,24.

Thực hiện nhập khẩu xem hướng dẫn tại đây.

Chứng từ được nhập khẩu vào phần mềm:

101043_10