Kế toán muốn có báo cáo thể hiện số lượng nhập, tồn theo số lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nhà cung cấp thuốc để đáp ứng yêu cầu quản lý thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế (phương pháp Nhập trước xuất trước)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn có báo cáo thể hiện số lượng nhập, tồn theo số lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nhà cung cấp thuốc để đáp ứng yêu cầu quản lý thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế (phương pháp Nhập trước xuất trước)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo lô, Tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng được bổ sung thêm cột Nguồn gốc, Thời hạn bảo hành của vật tư hàng hóa và thông tin nhà cung cấp trên chứng từ, giúp kế toán làm báo cáo đặc thù của ngành thuốc (Nguồn gốc dùng để theo dõi sổ đăng ký thuốc và Thời hạn bảo hành để theo dõi nhà sản xuất).

Cách thực hiện

Vào Danh mục\ Vật tư hàng hóa khai báo VTHH như sau:

101044_1

Với mẫu Sổ chi tiết vật tư hàng hóa thống kê theo <<Số lô, hạn sửa dụng>>

oXem báo cáo:

101044_2

oTrên giao diện Quản lý mẫu:

101044_8

oTrên giao diện Sửa mẫu:

101044_3

oTrên giao diện Quản lý mẫu:

101044_4

oMẫu Sổ chi tiết vật tư hàng hóa thống kê theo <<Số lô, hạn sử dụng>> theo mẫu mới sửa:

101044_5

Với mẫu Tổng hợp tồn kho thống kê theo <<hạn sử dụng>>: tương tự như mẫu Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo lô

oKhi sửa mẫu:

101044_6

oXem mẫu báo cáo sau khi sửa:

101044_7