Kế toán muốn xem và in được sổ tài sản cố định xem được tất cả các tài sản, thể hiện được thông tin về số hiệu tài sản để có thể dễ dàng theo dõi và kiểm kê tài sản

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn xem và in được sổ tài sản cố định xem được tất cả các tài sản, thể hiện được thông tin về số hiệu tài sản để có thể dễ dàng theo dõi và kiểm kê tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, sổ tài sản cố định được bổ sung thêm các thông tin chung của TSCĐ như số hiệu, nhà cung cấp, nước sản xuất, thời gian bảo hành ... để tiện cho việc tra cứu thông tin tài sản.

Cách thực hiện

Sửa trên giao diện Tab Sổ tài sản:

o Vào phân hệ Tài sản cố định\ Tab Sổ tài sản:

99962_1

oHiển thị giao diện Sửa mẫu:

99962_2

oTrở lại giao diện Tab Sổ tài sản:

99962_3

Sửa trên báo cáo Sổ tài sản số định:

oVào Báo cáo\ Tài sản cố định\ Sổ tài sản cố định:

99962_4

oHiển thị giao diện Quản lý mẫu:

99962_5

oHiển thị giao diện Sửa mẫu:

99962_6

oTrở lại giao diện Quản lý mẫu:

99962_7

oMẫu báo cáo Sổ tài sản cố định sau khi sửa mẫu:

99962_8