Khi xem chỉ tiêu số thuế phải nộp trong năm trên Thuyết minh BCTC, kế toán tổng hợp muốn bù trừ được thuế GTGT của hàng bán trả lại để số liệu đúng với thực tế phát sinh

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Khi xem chỉ tiêu số thuế phải nộp trong năm trên Thuyết minh BCTC, kế toán tổng hợp muốn bù trừ được thuế GTGT của hàng bán trả lại để số liệu đúng với thực tế phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sửa lại công thức để chỉ tiêu số thuế phải nộp trên thuyết minh báo cáo tài chính phải trừ đi các khoản giảm thuế phải nộp như thuế của hàng trả lại, giảm giá để phản ánh đúng số thuế thực thế phải nộp trong năm.

Cách thực hiện

Vào Tiện tích\ Thiết lập báo cáo tài chính:

96402_1

Chương trình đã thiết lập lại công thức báo cáo để trừ đi các khoản giảm thuế phải nộp như thuế của hàng trả lại, giảm giá.

Cụ thể cách thiết lập công thức báo cáo xem tại đây.