Kế toán muốn nhập khẩu được các đơn mua hàng đã lập trên excel vào phần mềm bao gồm cả những thông tin thống kê: mua cho đơn vị nào, dùng để sản xuất sản phẩm nào,... để phục vụ quản lý và thống kê nội bộ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn nhập khẩu được các đơn mua hàng đã lập trên excel vào phần mềm bao gồm cả những thông tin thống kê: mua cho đơn vị nào, dùng để sản xuất sản phẩm nào,... để phục vụ quản lý và thống kê nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu đơn mua hàng từ Excel, cho phép nhập khẩu được thông tin trường mở rộng trên thông tin chung để nhập khẩu được các thông tin ghi chú về đơn mua hàng như mua cho đơn vị nào, dùng sản xuất sản phẩm gì ...

Cách thực hiện

Xem hướng dẫn tại đây.