Kế toán mong muốn chỉ tiêu số thuế TNCN đã nộp trên Thuyết minh BCTC và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước phản ánh được chính xác số phát sinh thực tế tại đơn vị

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán mong muốn chỉ tiêu số thuế TNCN đã nộp trên Thuyết minh BCTC và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước phản ánh được chính xác số phát sinh thực tế tại đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, Thuyết minh báo cáo tài chính và Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, Số thuế đã nộp lấy thêm phần thuế do chi nhánh khác nộp hộ (hạch toán Nợ TK 333/Có TK 136,336) để phản ánh chính xác số thuế đã nộp tại đơn vị.

Cách thực hiện

Vào Tiện tích\ Thiết lập báo cáo tài chính:

96400_1

Chương trình đã thiết lập bổ sung cho công thức báo cáo để phản ánh đúng số thuế đã nộp trong kỳ báo cáo.

Cụ thể cách thiết lập công thức báo cáo xem tại đây.

Tương tự với báo cáo Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

96400_3

NOTE_iconnote Lưu ý: Công thức hạch toán Nợ TK 333/Có TK 136, 336 chỉ bổ sung cho báo cáo theo Thông tư 200.