Kế toán muốn chuyển hàng loạt các chứng từ hiển thị trên sổ tài chính hay sổ quản trị sang sổ kia hoặc hiển thị trên hai sổ để tăng tốc độ thao tác trên phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.22 >

Kế toán muốn chuyển hàng loạt các chứng từ hiển thị trên sổ tài chính hay sổ quản trị sang sổ kia hoặc hiển thị trên hai sổ để tăng tốc độ thao tác trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu thực tế khi sử dụng phần mềm, kế toán mong muốn chuyển hàng loạt các chứng từ từ sổ này sang sổ khác để tăng tốc độ thao tác trên phần mềm. Kể từ phiên bản R21.22, trên MISA SME.NET 2015 đáp ứng được mong muốn nói trên bằng giải pháp sau đối với doanh nghiệp sử dụng 2 sổ:

Trên cây phân quyền bổ sung thêm quyền "Chuyển sổ hiển thị cho nhiều chứng từ" tại chức năng Hệ thống, mặc định mang đi với vai trò là Kế toán tổng hợp

Trên danh sách Thu, chi tiền mặt; Thu, chi tiền gửi; Mua hàng hóa, dịch vụ; Nhận hóa đơn; Trả lại hàng mua; Giảm giá hàng mua; Bán hàng hóa, dịch vụ; Xuất hóa đơn; Trả lại hàng bán; Giảm giá hàng bán; Xuất, nhập kho; Chứng từ nghiệp vụ khác sẽ bổ sung thêm cột Hiển thị trên sổ và mặc định ẩn

Với các danh sách trên khi chọn chuột phải thì sẽ hiển thị thêm chức năng Hiển thị trên sổ và cho phép chọn 1 trong 3 giá trị sau: Sổ tài chính; Sổ quản trị; Sổ tài chính và sổ quản trị.

Cách thao tác

Vào mục Hệ thống\Vai trò và quyền hạn

R21.18.11

Đăng nhập với người dùng có vai trò là kế toán tiền mặt, vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu chi tiền mặt

R21.18.12

Sau khi tích chọn "Hiển thị trên sổ" thì danh sách Thu, chi tiền mặt sẽ hiển thị như sau:

R21.18.13

Để chuyển từ sổ này sang sổ kia trên danh sách kế toán chọn các chứng từ cần chuyển sổ, sau đó nhấn chuột phải

R21.18.14

Trên danh sách nếu kế toán chọn tất cả các chứng từ đều thuộc một sổ, thì khi chọn chức năng Hiển thị trên sổ thì không cho phép chuyển đúng về sổ của các chứng từ đang chọn.

Sau khi chọn Sổ quản trị chương trình sẽ đưa cảnh báo sau: "Khi thực hiện chức năng này, chứng từ sẽ chuyển hẳn sang sổ <Quản trị> và không còn nhìn thấy trên sổ <Tài chính>. Bạn có muốn thực hiện không?". Nếu NSD chọn Có thì chuyển sang sổ quản trị, nếu NSD chọn Không thì giữ nguyên như trước khi chuyển.

NOTE_iconnote 1. Cho phép lưu lại Nhật ký truy cập khi kế toán thực hiện chuyển sổ

     2. Không hiển thị quyền "Chuyển số hiển thị cho nhiều chứng từ" tại mục Hệ thống\Vai trò và quyền hạn đối với doanh nghiệp sử dụng 1 sổ

     3. Không hiển thị thông tin "Hiển thị trên sổ" khi nhấn chuột phải trên danh sách các chứng từ trên nếu doanh nghiệp sử dụng 1 sổ

     4. Không cho phép chuyển sổ đối với các chứng từ độc lập sổ: Thu Tiền mặt khách hàng, Thu Tiền gửi khách hàng, Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt, Trả tiền nhà cung cấp bằng Ủy nhiệm chi, Trả tiền nhà cung cấp bằng Séc chuyển khoản, Trả tiền nhà cung cấp bằng Séc tiền mặt, chứng từ Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt và chứng từ Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi, Chứng từ bù trừ công nợ, Chứng từ Đánh giá lại ngoại tệ, Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, Chứng từ tính tỷ giá xuất quỹ...

    5. Không cho phép chuyển sổ đối với tất cả các chứng từ đã lập chứng từ ghi sổ

   6. Đối với doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính giá đích danh khi chuyển sổ đối với danh sách chứng từ xuất nếu chứng từ phiếu xuất và chứng từ phiếu nhập được chọn trên phiếu xuất nằm khác sổ thì sẽ bỏ ghi chứng từ phiếu xuất