R21.22

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R21.22

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R21.22 bao gồm:

1. Kế toán muốn chuyển hàng loạt các chứng từ hiển thị trên sổ tài chính hay sổ quản trị sang sổ kia hoặc hiển thị trên hai sổ để tăng tốc độ thao tác trên phần mềm

2. Cải tiến cách tính kỳ tính thuế theo năm dương lịch để nộp được tờ khai thuế áp dụng đối với DN có năm tài chính khác năm dương lịch

3. Kế toán yêu cầu tính tỷ giá xuất quỹ theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

4. Cho phép hạch toán được nghiệp vụ nhập kho hàng nhận bán hộ, giữ hộ bằng ngoại tệ trên giao diện nhập kh

5. Khi phân bổ chi phí SXC ở phân hệ giá thành, kế toán muốn nhập được định mức phân bổ theo từng kỳ vì mỗi kỳ tính giá thành có định mức khác nhau và lưu lại được định mức theo từng kỳ để tiện cho việc kiểm tra

6. Kế toán muốn làm nghiệp vụ mua NVL về chuyển thẳng cho công trình nhưng vẫn muốn quản lý qua kho công trình và nghiệp vụ mua hàng hóa bán chuyển thẳng cho khách hàng

7. Cho phép cập nhật riêng nội dung trợ giúp để giảm thiểu dung lượng bộ cài phần mềm