Kế toán muốn in được phiếu chi và chứng từ kế toán theo tỷ giá xuất quỹ (pp bình quân tức thời)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.27 >

Kế toán muốn in được phiếu chi và chứng từ kế toán theo tỷ giá xuất quỹ (pp bình quân tức thời)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với các đơn vị sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân tức thời mong muốn có thể in Phiếu chi và Các chứng từ kế toán thể hiển được tỷ giá xuất quỹ để có thể theo dõi thông tin ngay trên chứng từ được in ra. Kể từ phiên bản R21.27, trên MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn nói trên bằng giải pháp sau:

Khi in mẫu phiếu chi, chứng từ nghiệp vụ khác đối với doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời dòng Tỷ giá sẽ hiển thị theo Tỷ giá xuất quỹ, dòng Số tiền quy đổi sẽ hiển thị số tiền Phát sinh Có TK111x quy đổi theo tỷ giá bình quân tức thời, nếu chứng từ chưa ghi sổ thì bỏ trống thông tin này.

Thực hiện in trên các giao diện sau:

1. Phiếu chi

2. Phiếu thu

3. Séc/Ủy nhiệm chi (chi tiền gửi)

4. Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt, tiền gửi

5. Mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi

6. Mua dịch vụ thanh toán ngay bằng tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi

7. Giảm giá hàng bán - trả lại bằng tiền mặt

8. Trả lại hàng bán – trả lại bằng tiền mặt

9. Chứng từ nghiệp vụ khác

10. Chuyển tiền nội bộ

Thực hiện in các mẫu chứng từ sau:

1. 02-TT: Phiếu chi

2. 02-TT: Phiếu chi (Mẫu 2 liên)

3. 02-TT: Phiếu chi (Mẫu A5 - In giấy cuộn)

4. 02-TT: Phiếu chi (Mẫu A5)

5. Phiếu chi (Mẫu đầy đủ)

6. Chứng từ kế toán

Trên các chứng từ phiếu chi và chứng từ nghiệp vụ khác khi sửa mẫu cho phép lấy các trường sau: Tỷ giá xuất quỹ lớn nhất, Tỷ giá xuất quỹ nhỏ nhất, Tỷ giá xuất quỹ trung bình, Tỷ giá xuất quỹ dòng đầu tiên, Tỷ giá giao dịch

Khi trộn mẫu chứng từ Phiếu chi và Chứng từ nghiệp vụ khác cho phép lấy các trường sau để trộn mẫu

Thông tin chung bổ sung thêm các trường sau: Tỷ giá xuất quỹ lớn nhất, Tỷ giá xuất quỹ nhỏ nhất, Tỷ giá xuất quỹ trung bình, Tỷ giá xuất quỹ dòng đầu tiên, Tổng thành tiền sau Chiết khấu theo Tỷ giá xuất quỹ

Thông tin chi tiết bổ sung thêm các trường sau: Tỷ giá xuất quỹ, TK xử lý chênh lệch tỷ giá xuất quỹ, Thành tiền sau chiết khấu theo Tỷ giá xuất quỹ, Chênh lệch thành tiền theo tỷ giá xuất quỹ, Tiền thuế GTGT theo tỷ giá xuất quỹ, Chênh lệch tiền thuế GTGT theo tỷ giá xuất quỹ

Cách thao tác

  Đối với đơn vị thực hiện tính giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời, khi đó in chứng từ sẽ hiển thị như sau:    

Vào giao diện chứng từ có liên quan. Ví dụ: Chứng từ Phiếu chi

R21.28.1

Trên chứng từ phiếu chi thông tin Tỷ giá ngoại tệ lấy theo Tỷ giá xuất quỹ, Số tiền quy đổi lấy theo Số tiền quy đổi theo TGXQ

Nếu đơn vị muốn hiển thị thông tin Tỷ giá theo Tỷ giá giao dịch thì cần thực hiện các thao tác sau:

Vào phân hệ Quỹ, chọn Phiếu chi, sau đó thực hiện in mẫu phiếu chi: "02-TT: Phiếu chi" chương trình hiển thị như sau:

R21.28.4

Trên phiếu chi chọn chức năng "Sửa mẫu" khi đó chương trình sẽ hiển thị như sau:

R21.28.5

Trên giao diện sửa mẫu thực hiện sửa mẫu cho các thông tin Tỷ giá và Số tiền quy đổi như sau:

R21.28.7

Sau khi sửa mẫu xong, lưu lại mẫu đã sửa, sau đó thực hiện In lại mẫu chứng từ 02-TT: Phiếu chi chương trình sẽ hiển thị như sau:

R21.28.8

Thực hiện thao tác tương tự khi sửa mẫu trên các mẫu phiếu chi khác và chứng từ kế toán

Để lấy lên các trường bổ sung tại phần mục đích khi trộn mẫu cần thực hiện các thao tác sau:

Vào phân hệ Quỹ, chọn Phiếu chi khi đó chương trình hiển thị như sau:

R21.28.2

Trên giao diện trộn mẫu bổ sung thêm trường sau:

R21.28.3

Thực hiện tương tự khi trộn mẫu chứng từ nghiệp vụ khác

NOTE_iconnote 1. In mẫu phiếu chi (trừ mẫu phiếu chi mẫu đầy đủ)

          + Trên giao diện Mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi thì Số tiền quy đổi = Thành tiền sau CK theo TGXQ+ Tiền thuế theo TGXQ

          + Trên giao diện Trả lại hàng bán-Trả bằng tiền mặt, Giảm giá hàng bán - Trả lại bằng tiền mặc loại Bán hàng hóa, dịch vụ Số tiền = Thành tiền - Chiết khấu + Tiền thuế, Số tiền quy đổi = Thành tiền theo TGXQ - Chiết khấu theo tỷ giá thực tế + Tiền thuế theo TGXQ

          + Trên giao diện Trả lại hàng bán-Trả bằng tiền mặt, Giảm giá hàng bán - Trả lại bằng tiền mặc loại Bán hàng đại lý bán đúng giá hoặc Bán hàng ủy thác xuất khẩu Số tiền = Thành tiền - Chiết khấu + Tiền thuế, Số tiền quy đổi = Thành tiền theo TGXQ

 2. In mẫu phiếu chi (mẫu đầy đủ)

        + Trên các giao diện Mua hàng, Bán hàng: Định khoản Nợ 635/Có 11x: Luôn cộng gộp 1 dòng tiền hàng và 1 dòng tiền thuế

        + Trên các giao diện khác: Định khoản Nợ 635/Có 11x: Luôn cộng gộp trên tất cả các dòng

3. Đối với đơn vị sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân cuối kỳ thì không có sự thay đổi gì khi in chứng từ