R21.27

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R21.27

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R21.27 bao gồm:

1.Kế toán muốn phần mềm điều chỉnh hệ thống tài khoản theo đính chính của BTC

2.Kế toán muổn hiển thị được thông tin CMND của nhà cung cấp là cá nhân trên phiếu nhập kho làm căn cứ chứng thực cá nhân đó tồn tại

3.Kế toán muốn in được phiếu chi và chứng từ kế toán theo tỷ giá xuất quỹ (pp bình quân tức thời)