Kế toán muốn theo dõi được Số đã thu, Số đã chi, Giá trị đã xuất hóa đơn, Doanh thu, Giá vốn hàng bán, chi phí khác trên giao diện chi tiết hợp đồng bán theo từng sổ quản trị, tài chính

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 >

Kế toán muốn theo dõi được Số đã thu, Số đã chi, Giá trị đã xuất hóa đơn, Doanh thu, Giá vốn hàng bán, chi phí khác trên giao diện chi tiết hợp đồng bán theo từng sổ quản trị, tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể trừ phiên bản R22, trên MISA SME.NET2015 cho phép khai báo các thông tin sau trên Hợp đồng bán, dự án theo từng sổ: Số đã thu, Số đã chi, Giá trị đã xuất hóa đơn, Doanh thu, Giá vốn hàng bán, Chi phí khác

Cách thao tác

Giả sử đơn vị sử dụng 2 sổ kế toán: Sổ tài chính và Sổ quản trị, muốn khai báo các thông tin phát sinh của hợp đồng, dự án từ trước khi sử dụng phần mềm cần thực hiện thao tác sau:

Chọn làm việc với Sổ tài chính, sau đó vào phân hệ Hợp đồng\Hợp đồng bán, thêm mới hợp đồng bán

R22.05

Sau khi khai báo đủ các thông tin, chọn chức năng <Cất> để lưu hợp đồng bán.

Tiếp theo để khai báo các thông tin Số đã thu, Số đã chi, Giá trị đã xuất hóa đơn, Doanh thu, Giá vốn hàng bán, Chi phí khác trên sổ quản trị thì chọn làm việc với Sổ quản trị, sau đó vào phân hệ Hợp đồng\mục Hợp đồng bán chọn HĐB01

R22.06

Sau khi mở hợp đồng bán <HĐB01> chọn chức năng Sửa hợp đồng để khai báo các phát sinh trước khi sử dụng phần mềm trên sổ quản trị.