Kế toán mong muốn xem Chi tiết công nợ phải thu theo từng chứng từ bán hàng và theo từng mặt hàng, tuy nhiên số tiền thuế và chiết khấu phải cộng gộp theo từng chứng từ bán hàng để dễ nhìn và dễ đối chiếu với khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 >

Kế toán mong muốn xem Chi tiết công nợ phải thu theo từng chứng từ bán hàng và theo từng mặt hàng, tuy nhiên số tiền thuế và chiết khấu phải cộng gộp theo từng chứng từ bán hàng để dễ nhìn và dễ đối chiếu với khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đơn vị là công ty bán sản phẩm gia dụng như nồi, niêu, chảo, thông thường các đại lý bán lẻ hoặc khách hàng lẻ đến mua đồ gia dụng thì mua rất nhiều hàng. Đơn vị cũng có chính sách chiết khấu tuỳ theo mặt hàng và số lượng mà khách hàng mua. Có trường hợp khách hàng gộp nhiều lần mua hàng vào thanh toán thành 1 lần, đối với trường hợp này thì kế toán cần in ra báo cáo liệt kê những lần mua hàng của khách hàng theo từng hoá đơn và chi tiết theo từng mặt hàng, đặc biệt số tiền chiết khấu của từng mặt hàng trong từng hoá đơn thì cộng gộp thành 1 khoản và số dư công nợ phải thu của khách hàng chỉ thể hiện là số tổng cộng của tất cả các hoá đơn bán hàng mà không cộng số dư trừ lùi sau mỗi hoá đơn.

Để đáp ứng được mong muốn trên, kể từ phiên bản R22, MISA SME.NET2015 khi in báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng cho phép lựa chọn cộng gộp tiền chiết khấu và thuế

Cách thao tác

Vào cây Báo cáo\Bán hàng chọn báo cáo "Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng"

R22.20

Sau khi nhấn Đồng ý chương trình sẽ hiển thị báo cáo như sau:

R22.21