Kế toán muốn khai báo được giá trị đã thực hiện và số đã trả của hợp đồng mua từ năm trước để phản ánh tình hình thực hiện hợp đồng và tình hình công nợ hợp đồng mua

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 >

Kế toán muốn khai báo được giá trị đã thực hiện và số đã trả của hợp đồng mua từ năm trước để phản ánh tình hình thực hiện hợp đồng và tình hình công nợ hợp đồng mua

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nghiệp vụ thực tế phát sinh kế toán muốn khai báo được Giá trị đã thực hiện và Số đã trả của hợp đồng mua từ năm trước để phản ánh tình hình hợp đồng. Để đáp ứng được mong muốn trên, kể trừ phiên bản R22, trên MISA SME.NET2015 cho phép khai báo Giá trị đã thực hiện và Số đã trả của hợp đồng mua từ năm trước trên giao diện Hợp đồng mua

Cách thao tác

Nếu đơn vị muốn khai báo hợp đồng phát sinh từ năm trước thì vào phân hệ Mua hàng\tab Hợp đồng mua thêm mới một hợp đồng mua.

R22.01

Trên hợp đồng mua tích chọn "Là hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm", sau đó nhập Giá trị đã thực hiện và Số đã trả. Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin chọn <Cất> khi đó trên danh sách sẽ hiển thị như sau:

R22.02

NOTE_iconnote 1. Giá trị đã thực hiện và Số đã trả của năm trước được nhập trên giao diện hợp đồng mua luôn theo sổ và theo chi nhánh

     2. Giá trị đã thực hiện và Số đã trả của năm trước luôn luôn nhập số tiền theo đồng tiền hạch toán