R22

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R22

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R22 bao gồm:

1. Kế toán mong muốn tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới

2. Khi tạo dữ liệu kế toán từ năm trước: Yêu cầu lấy được mã quy cách của vật tư hàng hóa còn tồn đầu kỳ và mã quy cách của các chứng từ phát sinh trong năm mới trên dữ liệu cũ sang dữ liệu tạo mới

3. Cho phép khai báo được các chi phí trả trước đã ghi nhận từ năm trước để tiếp tục phân bổ trong năm nay

4. Kế toán mong muốn thiết lập lấy đúng được số liệu chỉ tiêu thu nhập khác, chi phí khác từ thanh lý tài sản cố định trên báo cáo kết quả kinh doanh theo TT200

5. Kế toán muốn khai báo được giá trị đã thực hiện và số đã trả của hợp đồng mua từ năm trước để phản ánh tình hình thực hiện hợp đồng và tình hình công nợ hợp đồng mua

6. Kế toán mong muốn xem Chi tiết công nợ phải thu theo từng chứng từ bán hàng và theo từng mặt hàng, tuy nhiên số tiền thuế và chiết khấu phải cộng gộp theo từng chứng từ bán hàng để dễ nhìn và dễ đối chiếu với khách hàng

7. Kế toán muốn theo dõi được Số đã thu, số đã chi, Giá trị đã xuất hóa đơn, Doanh thu, Giá vốn hàng bán, chi phí khác trên giao diện chi tiết hợp đồng bán theo từng sổ quản trị, tài chính