Kế toán muốn kiểm tra xem từng kỳ tính giá thành được phân bổ bởi các chứng từ chi phí chung nào, dễ dàng phát sinh sai lệch khi kế toán đã phân bổ rồi nhưng vẫn sửa lại hoặc xóa chứng từ chi phí chung

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn kiểm tra xem từng kỳ tính giá thành được phân bổ bởi các chứng từ chi phí chung nào, dễ dàng phát sinh sai lệch khi kế toán đã phân bổ rồi nhưng vẫn sửa lại hoặc xóa chứng từ chi phí chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu thưc Kế toán muốn khi đã tính giá thành, phân bổ chi phí công trình, đơn hàng, hợp đồng nếu sửa, xóa chứng từ trong kỳ tính giá thành, phân bổ thì có cảnh báo để kế toán biết; đồng thời có đối chiếu được số đã phân bổ được lấy lên từ những chứng từ nào, chênh lệch bao nhiêu

Kể từ phiên bản R23, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn trên bằng giải pháp bổ sung thêm báo cáo Liệt kê danh sách chứng từ chi phí chung theo kỳ tính giá thành

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Giá thành chọn Liệt kê danh sách chứng từ chi phí chung theo kỳ tính giá thành

R23.68

Chương trình hiển thị báo cáo

R23.69