Kế toán muốn có thể đối chiếu kiểm tra nguyên nhân chênh lệch dẫn đến bảng cân đối kế toán không cân: Tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn để tìm ra nguyên nhân nhanh hơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn có thể đối chiếu kiểm tra nguyên nhân chênh lệch dẫn đến bảng cân đối kế toán không cân: Tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn để tìm ra nguyên nhân nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, cho phép khách hàng có thể kiểm tra nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán

Cách thao tác

Vào Cây Báo cáo mục Báo cáo tài chính chọn Bảng cân đối kế toán trên chương trình sẽ hiển thị giao diện sau:

R23.49

Sau khi nhấn đồng ý chương trình hiển thị giao diện sau:

R23.79

Trên giao diện Kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán không cân chương trình sẽ chỉ ra một số lý do không cân và hướng dẫn biện pháp xử lý nguyên nhân không cân.

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Kế toán có thể thực hiện kiểm tra nguyên nhân chênh lệch giữa tài sản và nguồn vốn tại giao diện Lập báo cáo tài chính