Khách hàng muốn tra cứu thông tin số và ngày cấp giấy phép sử dụng để xem xét nâng cấp phần mềm mới

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Khách hàng muốn tra cứu thông tin số và ngày cấp giấy phép sử dụng để xem xét nâng cấp phần mềm mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

EMục đích

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, cho phép tra cứu thông tin ngày cấp giấy phép sử dụng để khách hàng có thể theo dõi được ngày cấp giấy phép sử dụng là ngày nào.

Cách thao tác

Vào mục Trợ giúp chọn Giới thiệu khi đó chương trình hiển thị giao diện sau:

R23.70