Kế toán bán hàng muốn in phiếu xuất kho bán hàng có mã qui cách thì các mã qui cách của cùng 1 mặt hàng có thể dồn vào 1 ô để đỡ tốn giấy in

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán bán hàng muốn in phiếu xuất kho bán hàng có mã qui cách thì các mã qui cách của cùng 1 mặt hàng có thể dồn vào 1 ô để đỡ tốn giấy in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, cho phép khách hàng in mẫu Phiếu xuất kho bán hàng có mã qui cách thì mã qui cách của cùng một mặt hàng được dồn vào một ô

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng mục Bán hàng hóa, dịch vụ thêm mới chứng từ Bán hàng tích chọn Kiêm phiếu xuất kho

R23.42

Sau khi sửa mẫu xong chọn lưu mẫu đã sửa, khi in Phiếu xuất kho bán hàng đã được sửa mẫu chương trình hiển thị như sau:

R23.43