Kế toán muốn hệ thống cảnh báo khi TK Nợ trên chứng từ mua hàng khác với TK Nợ trên chứng từ chi phí được phân bổ cho chứng từ mua hàng, để kế toán kịp thời phát hiện và điều chỉnh lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn hệ thống cảnh báo khi TK Nợ trên chứng từ mua hàng khác với TK Nợ trên chứng từ chi phí được phân bổ cho chứng từ mua hàng, để kế toán kịp thời phát hiện và điều chỉnh lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán muốn có thêm cảnh báo khi tài khoản nợ trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí có liên quan khác nhau và trên báo cáo Đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí bổ sung thêm cột TK kho và Tài khoản chi phí, trên báo cáo Đối chiếu kho và sổ cái cho phép kỳ đối chiếu theo Ngày, Tháng, Năm hoặc Tùy chọn, Bổ sung thêm cột Xem chi tiết chênh lệch và hiển thị rộng cột Nguyên nhân chênh lệch để người sử dụng không phải mất công kéo cột  

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, sẽ đáp ứng mong muốn trên của kế toán

Cách thao tác

Giả sử tháng 1/2015 đơn vị có chứng từ mua dịch vụ sau, và muốn phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng.

R23.60

Vào phân hệ mua hàng chọn danh sách Mua hàng hóa, dịch vụ, thêm mới chứng từ mua hàng

R23.62

Sau đó sang tab Chi phí, chọn chứng từ chi phí và thực hiện phân bổ, sau khi phân bổ xong, khai báo các thông tin thực hiện Cất chứng từ mua hàng, khi đó nếu TK kho trên chứng từ mua hàng khác với TK kho/TK chi phí trên chứng từ phân bổ chương trình sẽ cảnh báo như sau:

R23.80

Để xem được tài khoản kho và tài khoản chi phí trên chứng từ mua hàng và chứng từ phân bổ tương ứng cần thực hiện thao tác sau. Vào cây Báo cáo mục mua hàng chọn Báo cáo Đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí.

R23.63

Sau khi nhấn <Đồng ý> chương trình sẽ hiển thị báo cáo như sau:

R23.64

Nếu đơn vị muốn đối chiếu số liệu chênh lệch tháng 1 của báo cáo Sổ kho và Sổ cái thì người dùng thực hiện các thao tác sau: Vào cây Báo cáo, mục Tổng hợp chọn Báo cáo đối chiếu sổ kho và sổ cái.

R23.66

Sau đó <Đồng ý> chương trình sẽ hiển thị báo cáo sau:

R23.67

Trên báo cáo nếu người dùng chọn kỳ đối chiếu theo ngày thì sẽ hiển thị từng ngày chênh lệch trên báo cáo, nếu chọn theo tháng thì hiển thị từng tháng trên báo cáo, nếu chọn quý thì hiển thị từng quý trên báo cáo, nếu chọn Tùy chọn thì hiển thị Từ ngày....đến ngày....tại cột kỳ đối chiếu.