Kế toán TSCĐ muốn đối chiếu sổ tài sản và số cái về nguyên giá và hao mòn lũy kế để tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi tài sản cố định

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán TSCĐ muốn đối chiếu sổ tài sản và số cái về nguyên giá và hao mòn lũy kế để tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R23, MISA SME.NET 2015 cho phép kế toán xem báo cáo Đối chiếu sổ tài sản và sổ cái về nguyên giá và hao mòn lũy kế để tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi tài sản cố định

Cách thao tác

mục Báo cáo\Tổng hợp chọn Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái

R23.40

Chương trình hiển thị báo cáo

R23.41

Trên báo cáo thể hiển được chênh lệch giữa Sổ tài sản và Sổ cái