Kế toán muốn đối chiếu chứng từ hạch toán Nợ TK242 với CT đã được khai báo (tham chiếu) vào sổ theo dõi CCDC/chi phí trả trước để tìm ra chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi CCDC/chi phí trả trước

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn đối chiếu chứng từ hạch toán Nợ TK242 với CT đã được khai báo (tham chiếu) vào sổ theo dõi CCDC/chi phí trả trước để tìm ra chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi CCDC/chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R23, MISA SME.NET 2015 cho phép kế toán có thể đối chiếu tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa Sổ cái và Sổ theo dõi công cụ dụng cụ/chi phí trả trước trên Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái

Cách thao tác

Giả sử, ngày 15/01/2016 Công ty Cổ phần XYZ thực hiện ghi tăng thêm 10 cái bàn phím phục vụ cho phòng kế toán. Để ghi tăng CCDC Kế toán vào phân hệ CCDC chọn ghi tăng CCDC.

R23.50

Sau khi đã chọn các chứng từ, nhấn Đồng ý khi đó chương trình hiển thị giao diện sau:

R23.58

Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin thực hiện ghi tăng Công cụ dụng cụ

Tiếp theo vào phân hệ Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước

R23.53

Thực hiện thêm danh sách chi phí trả trước như sau:

R23.57

Trên giao diện chi phí trả trước bỏ mục Tham chiếu và thêm tab Tập hợp chi phí, tại tab này cho phép chọn các chứng từ có hạch toán Nợ TK 142 và TK 242

Để xem báo cáo đối chiếu chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi công cụ dụng cụ/chi phí trả trước cần vào menu Báo cáo\Tổng hợp chọn Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái.

R23.55

Nhấn <Đồng ý> chương trình sẽ hiển thị báo cáo sau:

R23.59

Trên báo cáo cho phép đối chiếu chênh lệch số tiền giữa Sổ cái và Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước.