Kế toán bán hàng muốn tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng với số liệu doanh thu tổng hợp của kế toán tổng hợp để kiểm tra xem số liệu sai ở đâu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán bán hàng muốn tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng với số liệu doanh thu tổng hợp của kế toán tổng hợp để kiểm tra xem số liệu sai ở đâu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R23, MISA SME.NET 2015 cho phép khách hàng khi xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng và Sổ chi tiết bán hàng thống kê theo nhân viên có thêm cột TK Nợ, TK Có, TK chiết khấu, TK thuế GTGT, TK thuế xuất khẩu, TK kho và TK giá vốn và mặc định ẩn

Cách thao tác

Vào cây Báo cáo\mục Bán hàng chọn Sổ chi tiết bán hàng

R23.37

Chương trình hiển thị báo cáo

R23.38

Nhấn Cất, chương trình sẽ hiển thị mẫu báo cáo như sau:

R23.39

Trên mẫu báo cáo hiển thị các cột tài khoản và cho phép lọc để xem theo các tài khoản này trên báo cáo