Kế toán muốn lọc được các chứng từ chưa được lập chứng từ ghi sổ, để lập chứng từ ghi sổ bổ sung đảm bảo số liệu tổng hợp được đúng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn lọc được các chứng từ chưa được lập chứng từ ghi sổ, để lập chứng từ ghi sổ bổ sung đảm bảo số liệu tổng hợp được đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với doanh nghiệp sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ. Kế toán thường tập hợp các chứng từ gốc cùng loại (hoặc cùng định khoản) theo kỳ lập chứng từ ghi sổ nên có trường hợp bỏ sót chứng từ gốc, dẫn đến có chứng từ gốc chưa được lập chứng từ ghi sổ -> Số liệu tổng hợp bị sai. Kế toán lại phải tìm lại xem chứng từ nào chưa được lập chứng từ ghi sổ bằng cách đối chiếu kiểm tra lại sổ tổng hợp với chứng từ gốc rất mất thời gian và mất công. Do vậy kế toán mong muốn có thể tìm được các chứng từ chưa lập chứng từ ghi sổ

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, sẽ đáp ứng trên bằng cách bổ sung báo cáo Liệt kê chứng từ chưa lập chứng từ ghi sổ

Cách thao tác

Vào cây Báo cáo mục Tổng hợp chọn báo cáo Liệt kê chứng từ chưa lập chứng từ ghi sổ hoặc vào phân hệ Tổng hợp chọn Báo cáo phân tích, chọn Tham số, sau đó chọn Liệt kê chứng từ chưa lập chứng từ ghi sổ

R23.35

Sau khi nhấn <Đồng ý> chương trình sẽ hiển thị báo cáo sau:

R23.36