R23

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R23

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R23 bao gồm:

1. Kế toán muốn ghi tăng CCDC hàng loạt từ phiếu xuất kho, mua hàng không qua kho hoặc ghi giảm TSCĐ chương trình tự động tăng mã CCDC đối với CCDC có mã trùng nhau

2. Kế toán muốn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

3. Kế toán muốn in phiếu xuất kho tổng hợp cho nhiều chứng từ bán hàng có thể hiện được giá bán

4. Kế toán muốn  Báo cáo tổng hợp phải thu theo công trình, Chi tiết Công nợ phải thu theo công trình nếu chọn xem công trình cha và con, số liệu tại dòng Tổng chỉ tính tổng của các mã công trình cấp cha

5. Trung tâm TV kiến nghị TT PTPM đưa ra các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện nhanh các trường hợp tính giá thành bị sai

6. Kế toán tiền mặt muốn khi in hàng loạt phiếu chi thì phiếu chi trả tiền mua hàng hoá dịch vụ thanh toán ngay bằng tiền mặt hiển thị số phiếu chi để có thể in đúng thứ tự các phiếu chi

7. Kế toán muốn xem Bảng kê Phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình nếu tại tham số đầu vào chọn cả Mã công trình cha và con, thì số liệu tại dòng Tổng cộng chỉ tính tổng của các mã công trình cấp cha

8. Kế toán muốn khi đã tính giá thành, phân bổ chi phí công trình, đơn hàng... nếu sửa, xóa chứng từ chi phí chung đã được phân bổ trong kỳ tính giá thành thì có cảnh báo để kế toán biết

9. Tư vấn muốn đối chiếu được doanh thu trên tờ khai thuế và trên Sổ cái tài khoản tại các thời điểm cuối kỳ nhằm tiết kiệm thời gian cho tư vấn và khách hàng khi tìm chênh lệch giữa 2 báo cáo này.

10. Kế toán muốn lập CT bán hàng có chọn mã qui cách trường hợp có dùng máy bắn mã vạch thì chỉ cần dùng máy bắn mã vạch nhận diện mã, hệ thống tự lọc ra mã qui cách để điền nhanh vào CTBH

11. Kế toán muốn xem được số chứng từ cũ và số chứng từ mới sau khi đánh lại số chứng từ để kiểm tra và tìm lại chứng từ gốc cho thuận tiện

12. Kế toán muốn lọc được các chứng từ chưa được lập chứng từ ghi sổ, để lập chứng từ ghi sổ bổ sung đảm bảo số liệu tổng hợp được đúng

13. Kế toán bán hàng muốn tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng với số liệu doanh thu tổng hợp của kế toán tổng hợp để kiểm tra xem số liệu sai ở đâu

14. Kế toán muốn đối chiếu chứng từ hạch toán Nợ TK242 với CT đã được khai báo (tham chiếu) vào sổ theo dõi CCDC/chi phí trả trước để tìm ra chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi CCDC/chi phí trả trước

15. Kế toán TSCĐ muốn đối chiếu sổ tài sản và số cái về nguyên giá và hao mòn lũy kế để tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi tài sản cố định

16. Kế toán muốn hệ thống cảnh báo khi TK Nợ trên chứng từ mua hàng khác với TK Nợ trên chứng từ chi phí được phân bổ cho chứng từ mua hàng, để kế toán kịp thời phát hiện và điều chỉnh lại

17. Kế toán bán hàng muốn in phiếu xuất kho bán hàng có mã qui cách thì các mã qui cách của cùng 1 mặt hàng có thể dồn vào 1 ô để đỡ tốn giấy in

18. Khách hàng muốn tra cứu thông tin số và ngày cấp giấy phép sử dụng để xem xét nâng cấp phần mềm mới

19. Kế toán muốn có thể đối chiếu kiểm tra nguyên nhân chênh lệch dẫn đến bảng cân đối kế toán không cân: Tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn để tìm ra nguyên nhân nhanh hơn

20. Kế toán muốn kiểm tra xem từng kỳ tính giá thành được phân bổ bởi các chứng từ chi phí chung nào, dễ dàng phát sinh sai lệch khi kế toán đã phân bổ rồi nhưng vẫn sửa lại hoặc xóa chứng từ chi phí chung