Kế toán muốn khi đã tính giá thành, phân bổ chi phí công trình, đơn hàng... nếu sửa, xóa chứng từ chi phí chung đã được phân bổ trong kỳ tính giá thành thì có cảnh báo để kế toán biết

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn khi đã tính giá thành, phân bổ chi phí công trình, đơn hàng... nếu sửa, xóa chứng từ chi phí chung đã được phân bổ trong kỳ tính giá thành thì có cảnh báo để kế toán biết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu thực tế khi sử dụng phần mềm, kế toán muốn khi đã tính giá thành, phân bổ chi phí công trình, đơn hàng, hợp đồng nếu sửa, xóa chứng từ trong kỳ tính giá thành, phân bổ thì có cảnh báo để kế toán biết.

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, khi bỏ ghi chứng từ trên giao diện chi tiết nếu chứng từ này đã tham gia phân bổ chi phí trên các kỳ tính giá thành thực hiện cảnh báo.

Cách thao tác

Giả sử, doanh nghiệp có chứng từ nghiệp vụ khác sau: NVK00051 đã được phân bổ cho kỳ tính giá thành tháng 12, khi đó trên giao diện chi tiết nếu bỏ ghi chứng từ thì chương trình sẽ cảnh báo như sau:

R23.30

Nếu chọn <Yes> cho phép bỏ ghi chứng từ, nếu chọn <No> thì không bỏ ghi chứng từ

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Nếu một chứng từ được phân bổ cho nhiều kỳ tính giá thành khác nhau thì trên câu cảnh báo sẽ liệt kê các kỳ tính giá thành lên và cách nhau bởi dấu phẩy