Tư vấn muốn đối chiếu được doanh thu trên tờ khai thuế và trên Sổ cái tài khoản tại các thời điểm cuối kỳ nhằm tiết kiệm thời gian cho tư vấn và khách hàng khi tìm chênh lệch giữa 2 báo cáo này.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Tư vấn muốn đối chiếu được doanh thu trên tờ khai thuế và trên Sổ cái tài khoản tại các thời điểm cuối kỳ nhằm tiết kiệm thời gian cho tư vấn và khách hàng khi tìm chênh lệch giữa 2 báo cáo này.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu thực tế khi sử dụng phần mềm, mong muốn trên chương trình cho phép đối chiếu được doanh thu trên tờ khai thuế và doanh thu trên Sổ cái tài khoản để tìm nguyên nhân chênh lệch.

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015 đáp ứng được mong muốn trên bằng giải pháp sau: Trên Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái cho phép đối chiếu cả tài khoản doanh thu và doanh thu khác

Cách thao tác

Vào cây Báo cáo\Tổng hợp chọn Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái

R23.31

Sau khi nhấn <Đồng ý> chương trình sẽ hiển thị báo cáo sau:

R23.32