Kế toán muốn xem Bảng kê Phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình nếu tại tham số đầu vào chọn cả Mã công trình cha và con, thì số liệu tại dòng Tổng cộng chỉ tính tổng của các mã công trình cấp cha

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn xem Bảng kê Phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình nếu tại tham số đầu vào chọn cả Mã công trình cha và con, thì số liệu tại dòng Tổng cộng chỉ tính tổng của các mã công trình cấp cha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo dõi từng mã công trình, trong đó có mã công trình cha và mã công trình con. Khi xem báo cáo Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình, kế toán mong muốn trên tham số đầu vào chọn xem cả mã công trình cha và con thì số liệu tại dòng Tổng cộng chỉ tính tổng của các công trình cha.

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, nếu trên tham số báo cáo chọn xem cả mã công trình cha và con thì trên báo cáo chỉ hiển thị các công trình con chi tiết nhất và số liệu tại dòng tổng sẽ bằng tổng cộng của các công trình hiển thị trên báo cáo. Đáp ứng giải pháp này trên các báo cáo sau:

1. Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng: chọn thống kê theo Công trình

2. Báo cáo tổng hợp nhập xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng: chọn thống kê theo Công trình

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\Giá thành chọn Báo cáo tổng hợp nhập xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng hoặc vào phân hệ Giá thành, mục Báo cáo phân tích, chọn Tham số, chọn Báo cáo tổng hợp nhập xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

R23.28

Sau khi nhấn <Đồng ý>, màn hình sẽ hiển thị báo cáo như sau:

R23.29

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Thực hiện thao tác tương tự khi xem Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng