Kế toán tiền mặt muốn khi in hàng loạt phiếu chi thì phiếu chi trả tiền mua hàng hoá dịch vụ thanh toán ngay bằng tiền mặt hiển thị số phiếu chi để có thể in đúng thứ tự các phiếu chi

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán tiền mặt muốn khi in hàng loạt phiếu chi thì phiếu chi trả tiền mua hàng hoá dịch vụ thanh toán ngay bằng tiền mặt hiển thị số phiếu chi để có thể in đúng thứ tự các phiếu chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kế toán tiền mặt phải lập nhiều phiếu chi cùng lúc (có trường hợp lập phiếu chi thanh toán cho nghiệp vụ mua hàng hoá dịch vụ thanh toán ngay bằng tiền mặt và phiếu chi với nội dung khác) do vậy có nhu cầu in hàng loạt phiếu chi. Khi in hàng loạt phiếu chi thì số chứng từ của phiếu chi mua hàng hoá dịch vụ trên danh sách chọn in phiếu chi là số phiếu nhập kho không phải là số phiếu chi trên giao diện Chọn chứng từ. Do vậy Kế toán tiền mặt muốn trên giao diện lọc phiếu chi khi in theo lô phiếu chi, số chứng từ hiển thị số phiếu chi để có thể in đúng thứ tự các phiếu chi

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, sẽ đáp ứng mong muốn trên bằng giải pháp sau: Khi in theo lô đối với chứng từ có nhiều tab thì cột Số chứng từ sẽ hiển thị đúng số chứng từ của loại chứng từ được chọn in trên giao diện Chọn chứng từ để in bao gồm các chứng từ sau:

1.Phiếu chi

2.Phiếu thu

3.Giấy báo cáo

4.Giấy báo nợ/ủy nhiệm chi

5.Phiếu nhập

6.Phiếu xuất  

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ chọn danh sách Thu, chi tiền, chọn một chứng từ bất kỳ

R23.27

Trên giao diện chọn chứng từ in người dùng tích chọn vào các chứng từ cần in

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Thực hiện thao tác tương tự khi in theo lô chứng từ các chứng từ khác.