Trung tâm TV kiến nghị TT PTPM đưa ra các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện nhanh các trường hợp tính giá thành bị sai

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Trung tâm TV kiến nghị TT PTPM đưa ra các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện nhanh các trường hợp tính giá thành bị sai

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015 cho phép khách hàng có thể tìm kiếm, phát hiện nhanh các trường hợp tính giá thành bị sai bằng giải pháp sau:

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa bổ sung thêm tích chọn "Cảnh báo khi nhập kho thành phẩm nhưng chọn loại phiếu nhập không phải là <Thành phẩm sản xuất>". Khi người dùng tích chọn thì khi thêm chứng từ Nhập kho chọn loại khác Nhập kho thành phẩm thì phải cảnh báo khi cất chứng từ nếu mặt hàng được chọn là thành phẩm, còn lại thì sẽ không cảnh báo

Trên phiếu nhập kho thành phẩm sẽ cảnh báo khi cất chứng từ trong các trường hợp sau:

Hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154

Chọn Thành phẩm không có trong Đối tượng tập hợp chi phí tương ứng

Có thành phẩm nhưng không có chọn đối tượng tập hợp chi phí

Tương ứng với từng kỳ tính giá thành, khi nhấn Tính giá thành của phương pháp giản đơn, hệ số, tỷ lệ mà có tồn tại chứng từ xuất kho nào hạch toán vào TK chi phí sản xuất mà có giá trị bằng 0 thì cảnh báo để NSD đi tính giá xuất kho.

Trên Báo cáo\Giá thành có thêm Báo cáo đối chiếu giá thành và giá trị nhập kho

Cách thao tác

Để kiểm tra chênh lệch giữa giá trị nhập kho và giá trị tính giá thành kế toán vào cây Báo cáo\Giá thành chọn Báo cáo đối chiếu giá thành và giá trị nhập kho.

R23.77

Sau khi nhấn Đồng ý chương trình hiển thị báo cáo như sau:

R23.78