Kế toán muốn  Báo cáo tổng hợp phải thu theo công trình, Chi tiết Công nợ phải thu theo công trình nếu chọn xem công trình cha và con, số liệu tại dòng Tổng chỉ tính tổng của các mã công trình cấp cha

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn  Báo cáo tổng hợp phải thu theo công trình, Chi tiết Công nợ phải thu theo công trình nếu chọn xem công trình cha và con, số liệu tại dòng Tổng chỉ tính tổng của các mã công trình cấp cha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo dõi từng mã công trình, trong đó có mã công trình cha và mã công trình con. Khi xem báo cáo phải thu theo công trình, kế toán mong muốn trên tham số đầu vào chọn xem cả mã công trình cha và con thì số liệu tại dòng Tổng cộng chỉ tính tổng của các mã công trình cấp cha

Kể từ phiên bản R23, trên MISA SME.NET 2015, nếu trên tham số báo cáo chọn xem cả mã công trình cha và con thì trên báo cáo dòng Tổng cộng chỉ tính theo mã công trình cha và báo cáo hiển thị theo hình cây

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\Bán hàng chọn Tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng hoặc vào phân hệ Bán hàng mục Báo cáo phân tích, chọn tham số, sau đó chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng

R23.25

Sau khi nhấn <Đồng ý>, màn hình sẽ hiển thị báo cáo như sau:

R23.26

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Thực hiện thao tác tương tự khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo công trình

2. Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo công trình nếu xem theo cả công trình cha và công trình con thì trên báo cáo chỉ hiển thị công trình con chi tiết nhất