Kế toán muốn in phiếu xuất kho tổng hợp cho nhiều chứng từ bán hàng có thể hiện được giá bán

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn in phiếu xuất kho tổng hợp cho nhiều chứng từ bán hàng có thể hiện được giá bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R23, MISA SME.NET 2015 sẽ cho phép in báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\mục Bán hàng chọn Tổng hợp xuất kho bán hàng hoặc vào phân hệ Bán hàng, mục Báo cáo phân tích chọn Tham số, sau đó chọn Tổng hợp xuất kho bán hàng

R23.23

Sau khi nhấn <Đồng ý>, màn hình sẽ hiển thị báo cáo như sau:

R23.24.01

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Nếu trên tham số tích chọn "Cộng gộp các mặt hàng giống nhau có đơn giá khác nhau" thì chương trình sẽ cộng gộp tất cả các mặt hàng giống nhau, khi đó Đơn giá = Thành tiền/Số lượng