Kế toán muốn nhập được giá trị vào chỉ tiêu Phải thu khác và Phải chi khác của cột Kỳ trước trên báo cáo B02-DN khi lập BCTC để đỡ tốn thời gian hỏi tư vấn và thao tác

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn nhập được giá trị vào chỉ tiêu Phải thu khác và Phải chi khác của cột Kỳ trước trên báo cáo B02-DN khi lập BCTC để đỡ tốn thời gian hỏi tư vấn và thao tác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi lập báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán có thể tự nhập tay số liệu phát sinh lên cột Số kỳ trước.

Cách thao tác

Vào mục Tổng hợp\Lập BCTC, chọn báo cáo:

R24.55