Kế toán muốn xem được tên tài khoản trên sổ chi tiết tài khoản, để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn xem được tên tài khoản trên sổ chi tiết tài khoản, để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Sổ chi tiết các tài khoản, chọn thống kê theo Số dư và phát sinh thì kế toán xem được chi tiết tên tài khoản tương ứng với từng tài khoản, để tiện theo dõi, thống kê cũng như giải trình số liệu cho ban giám đốc.

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Tổng hợp, chọn báo cáo:

R24.53

Khi đó chương trình hiển thị như sau:

R24.54