Trên tổng hợp lãi lỗ theo công trình: kế toán muốn phản ánh Doanh thu đã giảm, doanh thu khác riêng biệt để biết được doanh thu chính và doanh thu khác là bao nhiêu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Trên tổng hợp lãi lỗ theo công trình: kế toán muốn phản ánh Doanh thu đã giảm, doanh thu khác riêng biệt để biết được doanh thu chính và doanh thu khác là bao nhiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, khi xem báo cáo Chi tiết lãi lỗ theo công trình, Tổng hợp lãi lỗ theo công trình, kế toán chỉ biết được tổng doanh thu trong kỳ, chưa xem được chi tiết doanh thu bán hàng, doanh thu khác.

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ đáp ứng cụ thể như sau:

Trên báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình: Bổ sung thêm 2 cột Doanh thu bán hàng và Doanh thu khác

Trên báo cáo Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (dạng bảng ngang): Bổ sung thêm 2 cột Doanh thu bán hàng và Doanh thu khác thuộc group Doanh thu

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Giá thành, chọn xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình:

R24.20

Sau khi nhấn <<Đồng ý>> chương trình sẽ hiển thị như sau:

R24.21

NOTE_iconnote Lưu ý: Thực hiện tương tự với báo cáo Chi tiết lãi lỗ theo công trình (Mẫu ngang).