Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn lập được lệnh sản xuất từ nhiều đơn hàng của các khách hàng khác nhau để nhập liệu nhanh hơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn lập được lệnh sản xuất từ nhiều đơn hàng của các khách hàng khác nhau để nhập liệu nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi lập lệnh sản xuất từ đơn hàng, kế toán có thể chọn được các đơn hàng có đối tượng khác nhau.

Cách thao tác

Trong kỳ có các đơn đặt hàng như sau:

R24.40

Thực hiện lập lệnh sản xuất từ các đơn đặt hàng trên:

NOTE_iconnote Lưu ý: Thực hiện tương tự với xuất kho từ đơn đặt hàng.