Khi lâp chứng từ mua hàng, tại giao diện chọn chứng từ chi phí để phân bổ, kế toán muốn lọc được theo số hóa đơn, ngày hóa đơn của chứng từ chi phí để dễ dàng tìm kiếm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Khi lâp chứng từ mua hàng, tại giao diện chọn chứng từ chi phí để phân bổ, kế toán muốn lọc được theo số hóa đơn, ngày hóa đơn của chứng từ chi phí để dễ dàng tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ mua hàng, tại giao diện chọn chứng từ chi phí, chương trình hiển thị thêm thông tin Số hóa đơn, Ngày hóa đơn để kế toán dễ dàng lọc tìm kiếm.

Cách thao tác

Vào Mua hàng, thêm mới 1 chứng từ mua hàng nhập kho, khi đó bên tab Chi phí, chọn chứng từ chi phí mua hàng:

R24.16